UMLANDO WESIFUNDA SASE-MTHUNZINI

uMaNzama (1947)

 Nguyena ofike neVangeli lensindiso kulendawo, eshumayela evela eFaith Mision. Bonke abantu babekhonzela endlini ayehlala kuyona laphaya emaPlazini. Kuthe sekumele babhajadiswe abazalwane kwasuka isixakaxaka ngoba uMfundisi ayephendukele kuyena wayesphumile eFaith wangena eApostolic Church. Kube sekufika uMfundisi uCele ukuba azobhabhadisa lokho okwagcina kungenzekanga ngoba kubeskufika uMfundisi uMkhungo waseMehlonyama ePortshepstone. Nguyena ofike wabhabhadisa abazalwane bonke okwasekuphele iminyaka emithathu kuya kwemine bengabhajadiswanga. Ufika yena uza neVangeli lase Apostolic Church. uMkhungo uyena obengubaba kaMfundisi uMkhungo naye oseseNkosini. Lizaleke lapho ke iVangeli lasePostoli kulendawo, okuthe sekulandela uMfundisi uNdlovu ehamba naye uMkhungo, kwabe sekuqaleka ibandla laseMthunzini.

uMfundisi uMathenjwa

 Yena wayephethe ibandla laseGingindlovu oPhindo. Wayenesipho sokukhulekela abantu basinde. Lalilikhulu ibandla ayeliphethe, linamadoda namakhosikazi emizi yawo lizimele. Inkinga yakhe wayengabafundisi abantu ukunikela konke kwakwenziwa yibo benenkosikazi yakhe. Wayengumlimi enezithelo eziningi kudayiswa zona. Kanti nomoba wayewutshalile kanye nobhatata, kudayiswa kakhulu. Kwakuthi uma kuyiwa eNtanda (eNanda) kube nguye obakhokhela bonke itransport.

1959 kuza neno

 Yayingekho indlu yesonto, kwakukhonzelwa ezindlini zabazalwane ababengamulunga ebandla i-Apostilic Church Southern Africa. Zazingekho izihlalo namatafula lapho kukhonzelwa khona, abazalwane babeletha lokhu abanakho ukuthi kusetshenziswe endlini yokukhonza, kwakuba amacansi, izicephu, izitulo namabhentshi. Kwaqalwe kwakhonzelwa emzini wakwa baba u-Amos Dludla. Ngokuhamba kwesikhathi kwabe sekubonakala ukuthi kuhle kukhonzelwe emzini kababa u G.J. Yimba.

 Amadoda ayengumgogodla kulesisifunda yilawa:-

  •  Ubaba u G.J. Yimba - waba umvangeli wokuqala kulesisifunda isikhathi eside
  • Ubaba u J.W. Zulu - owayephethe igatsha lase Vuma, Ngudwini wagcina esephethe eMandeni, uhambe emhlabeni eseyi-Overseer lesifunda.
  • Ubaba u Ntuli - naye waba ngumvangeli ephethe eNembe.
  • Ubaba uMhlongo – wayengumvangeli e Bthel
  • Ubaba u Nxumalo – wayengumvangeli ePort Dunford
  • Ubaba u Erick Mayise – waba ngumshumayeli
  • Ubaba u Ntsele - wayeyiDikoni
  • Ubaba uAaron Dlamini – wayeyi Elder
  • Ubaba umfundisi uGumede waseGalile owayesuka eziyoni

Ekhaya lika baba uMayise ilapho okwakufikela khona abefundisi uma bezoshumayela lapha eMthunzini, kanjalo nabaholi abaphezulu bebandla babefikela kwaMayise.

Umongameli wokuqala walelibandla umfundisi uNdlovu wake waba nomuzi eMthunzini oBanjeni, okuhambe kwahamba kwahlala uMfundisi uSikhakhane noMfundisi u A.E. Mkhize ngoba umongameli wayezinze eNanda Mission, okwagcina sekuyekwa ukukhonzela kwaYimba kwakhonzelwa emzini kaNdlovu umongameli. Kuhamba kwahamba kwasekhiwa iMission oBanjeni okuyiyona ekhona nanamuhla.

Ukwakhiwa kwe-Mission eMthunzini (oBanjeni)

 Kwavunyelwana ngokuthi kwakhiwe iMission, kwaba ukuthi isifunda sizokwakha i-foundation nezindonga ebese i-Head Office ixhase ngophahla nezivalo. Isifunda sahlanganisa imali yokuthenga izidingo zokwakha (matrial), kwasekucelwa umzalwane uJacob Mthethwa waseZiqwaqweni eShowe ukuba akhe indlu (foundation nezindonga) kwase kuthi lungama udonga i-Head Office yaletha uphahla kanye noCarpenter. uMthethwa waxinwa eminye imisebenzi kwadingeka ukuthi indlu iqedelwe uMnu R.M. Nzunza. Ubaba uDlamini wanikela ngopende, kanti obaba u G.J. Yimba, u J.W. Zulu, u Mayise basiza ngokufaka kakhulu imali ukuze kuphothulwe kahle indlu yesonto. Abanye abazalwane banikela ngokuzosebenza ngezandla.

Abefundisi abaphathe isifunda a. uMfundisi A.E. Mkhize

Ubengumuntu owayekhuthele kakhulu emsebenzini weNkosi, kanti wayeyigcokama ehlabelela kakhulu ezinikela emsebenzini weNkosi. Wayeganwe uMaTshabha, bebenezingane eziyisihlanu, abafana bebabili (uSipho oseseNkosini, noMthi okhonza ePietermaritzburg). uMkhize washona ngo 1991 emva kokugula isikhathi eside. Wayebathanda abazalwane ngoba kwakuthi uma befika acule akikizele ebahlangabeza ebafaka endlini.

uMfundisi A.M. Mlaba (1991 – 1993)

 

Ngo 1991 kwalethwa incwephelezi yoMfundisi owayesemncane enamandla, lowo uMfundisi A.M. Mlaba. Naye wafika wanyakazisa kakhulu kulesisifunda okwenza ukuthi sikhule kakhulu kwezikaMoya nangenani kanjalo namagatsha. Wahlala ke iminyaka embalwa wadluliselwa ePretoria.

 uMfundis G.J. Yimba (1994 – 1997)

 

ngo 1994 kwalethwa umfundisi uYimba esuka ePretoria kanti vele usezothatha umhlalaphansi ngenxa yobudala. Naye wasibamba ngobunono nangothando lesisifunda.

 uMfundisi T.S. Siyaya (1998 – 2010)

 

uMfundisi uSiyaya waphatha isikhathi eside kakhulu esibalelwa eminyakeni eyishumi nambili. Ngesikhathi sakhe lakhula kakhulu ibandla ezintweni eziningi. Kuthe ngo 2009 esezophela kwaba nezinxushunxushu ezagcina ngokuthi kube nabazalwane abalishiya ibandla.

 uMfundisi N.J. Shabangu (2011 January – July)

 

uMfundisi uShabangu wayesuka eMthwalume, kuthe ngabo July ibandla walidabula phakathi wahamba nabazalwane abayidlanzana elingalinganiselwa engxenyeni eyodwa kwezintathu (1/3).

 

uMfundisi R.Z.V. Sibiya (2011 July – kuze kubemanje)

 Kuthe ngo July 2011 i-Head Office yathumela uMfundisi uSibiya esuka eHillcrest kade ungunsumpa (superintended). Ufika nje isimo simbi kakhulu sishubile, kodwa ke wakwazi ukuyibamba yazinza inqola yabuyela emzileni, okunamanje nje usayibambile. Isimo sesibuyele endaweni efaneleyo, kuvele nezinhlelo zokuvukuzwa kwesifunda ngokwezimvuselelo zamatende. Isifunda siyakhula ezintweni zonke esizenzayo noma ikhona imithonselana esasilele.

 

 Kulesisikhathi efikile uSibiya kube nokukhula nokwanda kwamagatsha okumanje abalelwa kwayishumi nane (14), lapha sibala iBethel, Mandeni, Madengeni (Tollgate), Ncinyane, Mangethe, Thabani, KwaBethwa, Damaseku, Mthunzini, Galile, Eshowe, eKuthokozeni, Oyemeni, neNgulule.

 Gingindlovu District nokulunjaniswa kwayo noMthunzini District

 

Lesisifunda uMoya wabikezela ngaso ngesiprofetho ngobaba uMongameli wokuqala webandla uNdlovu kanye nabanye abaprofethi, sasithi akulandwe ibandla ekugudleni kolwandle. Zaya ngokuqina iziprofetho baze nangempela batholakala abazalwane abaningi kakhulu. Lesisifunda sasinamadoda amaningi kakhulu kanti saba nokukhula kakhulu ngenxa yezifundiso ezazenziwa ngabefundisi nabavangeli ngokwehlukahlukana kwabo. Intsha yayiningi kakhulu. Lesisifunda sasiphethwe uMfundisi uNgonyama wase Lamontville kodwa owayengowokuzalwa eDokodweni. Kwaba nokuphambana ke phakathi kukaMfundisi uNgonyama nabazalwane okwadala ukuthi siqedwe isifunda iGingindlovu kwase kuthathwa abazalwane bafakwa ngaphansi ko-Mthunzini. Amagatsha aso kwakuyi- Thabani, Madengeni, Bethwa, iMbizimbelwe neNgulule.