BACKGROUND SUMMARY OF THE DURBAN CITY CENTRAL (ACSA)

 

ISIFUNDA SASE  DURBAN CITY CENTRAL (DCC) SAQALA NGONYAKA  KA 2000,NGENHLOSO YOKWENZELA ABAZALWANE BE APOSTOLIC CHURCH  ABABEZE  ETHEKWINI  NGENHLOSO YOKUZOFUNDA KANYE NOKUSEBENZA. KWAQALA KWAKHONZELWA E YMCA NGASE- TEACHERS CENTER,  KWASE KUSUKWA KWAYIWA ESONTWENI ELIKU GEORGIES (ELALIBIZWA NGE-TRINITY,KWASUKWA KWAYIWA E  M.L.SULTAN(DUT)

NGALESOSIKHATHI  KWASE KUBONAKALA UKUTHI  NGOBA SEKUKHONA NAMANYE AMAKHOLWA ANEMIZI  E NEWLENDS  WEST, NAKO  CHESTERVILLE  OKUNZIMA UKU TRAVELER TOWN TO TOWN,KWABE SEKUVULEKA AMA GATHSA UKUZE KUBE NOKUKHONZA EDUZE

FORMER PASTOR (PS.I CELE  FROM  UMLAZI,    KWALANDELA  PASOTR. F.Z.GWIJI , FROM 2012 -2013,KWABA   PASTOR .DN.MTHETHWA

PASTOR.MC.MPUNGOSE UYENA ONGUMHOLI WESIFUNDA SASE DCC NJENGAMANJE